นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ หมายรวมถึง บริษัทหรือองค์กรอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “MTL” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของ MTLเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น

MTL ยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับเรา MTL จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับ MTL

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL ครอบคลุมถึง

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • คุกกี้
 • เว็บบีคอน
 • การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
 • การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซด์อื่นๆ
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ช่องทางติดต่อบริษัทฯ
 • ช่องทางติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ MTL เก็บรวบรวม การนำมาใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย โดย MTL จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นของท่าน ทั้งนี้ MTL มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา และ/หรือการรับบริการ รวมถึงบริการเสริมจาก MTL เท่านั้น

MTL เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการ เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของ MTL หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใดจาก MTL อันได้แก่ ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ MTL ได้รับจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับ หรือขอใช้บริการผลิตภัณฑ์/บริการของ MTL เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล รูปภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ข้อมูลสุขภาพ ลายมือชื่อเป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับใบสมัคร/แบบฟอร์มที่ท่านกรอก
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวประวัติการถูกดำเนินคดีความของท่าน เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงานของตำรวจ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านเคยซื้อจากบริษัทฯ หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน การเปลี่ยนแปลง/การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน หรือประวัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ของเรา หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ
 • สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และภาวะล้มละลาย กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FACTA)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับ MTL เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต ข้อมูลการเข้าเสนอราคา ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลความคุ้มครองของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย และประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล ข้อมูลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการลูกค้า MTL ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่าน
 • ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ muangthai.co.th เว็บไซต์อื่นๆ หรือแอปพลิเคชันที่ MTL เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ MTL ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของ MTL เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (browser type and version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol) address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
 • บันทึกการติดต่อของท่านกับ MTL ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หมายเลขผู้โทรศัพท์เข้า หรือการฝากข้อความเสียง (Voice Mail) หรือการบันทึกภาพ (และการบันทึกเสียงเฉพาะกรณี) ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของ MTL หรือการติดต่อเพื่อรับบริการในรูปแบบ VDO CALL SERVICE (มีการบันทึกภาพและเสียง) รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน FAX Chat และ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ MTL เมื่อท่านมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ MTL หรือเพื่อให้ MTL ติดต่อท่านกลับไป
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลประชากร (demographic information) ที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านได้แจ้งต่อ MTL เมื่อท่านตกลงเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค แคมเปญ หรือการสำรวจการวิจัย
 • ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่านเมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook Twitter และ LiNE เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆของ MTL เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือบัญชีของแอปพลิเคชัน โดยทั่วไปบริการเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับเจ้าของที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนของท่านใช้บัญชีของท่าน ท่านควรให้บุคคลนั้นๆ ศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภาพซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการซื้อ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากท่านไม่ยินยอมให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ และให้บริการใด ๆ แก่ท่านได้

2. วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • MTL มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ส่งมอบให้ MTL เช่น ข้อมูลที่ท่านติดต่อสื่อสารกับ MTL ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจา ข้อมูลที่ท่านใช้ในการสมัครลงทะเบียนหรือสร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อเข้าใช้บริการของเรา หรือข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ MTL ในใบคำขอเอาประกันชีวิต รวมถึงเอกสารประกอบคำขอเอาประกันชีวิต แบบฟอร์มขอใช้บริการ ขอข้อมูล หรือคำขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก MTL แบบฟอร์มที่ท่านส่งมอบให้แก่ MTL ตลอดจนข้อมูลที่ MTL ได้จากท่านเมื่อมีการทำแบบสำรวจลูกค้าโดยความสมัครใจ หรือการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น (feedback) ผ่านทางกระดาษ โทรศัพท์ ข้อความ กระดานข้อความ (message board) หรือทางอีเมล หรือข้อมูลที่ท่านเข้าใช้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า MTL และ/หรือ
 • ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของ MTL ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น ข้อมูลกิจกรรมการใช้แอปพลิเคชันของ MTL บนมือถือท่าน (mobile application activity) และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device type) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการของ MTL กรุณาเยี่ยมชม www.aboutcookies.org เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี เหตุผลและวิธีการที่ MTL ใช้งานคุกกี้ และ/หรือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ MTL ได้รับจากบริษัทในเครือและจากบุคคลที่สามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการของ MTL โรงพยาบาล และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ให้บริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าการให้บริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
 • เมื่อ MTL ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (public records) และที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ (non-public records) และ/หรือ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบข้อความ รวมไปถึงภาพและเสียง เมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า คนกลางประกันภัย ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ”) ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ VDO Call Service หรือโดยวิธีการอื่นใด
 • สำหรับบริการบางประเภท เช่น
  • บริการ MTL Six Packsแอปพลิเคชัน/Wellness แอปพลิเคชัน MTL อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเพิ่มเติม เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การเผาผลาญพลังงาน ระยะทางการปั่นจักรยาน ชั่วโมงการนอน น้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อคำนวณเป็นดัชนีมวลกาย(BMI) จำนวนก้าวการเดินเพื่อคำนวณคะแนน และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เช่น การแลกคะแนน E-sticker เป็นคะแนน Smile Point รูปถ่ายสำหรับร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ
  • บริการ MTL Click บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเมื่อลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่าน เป็นต้น และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ
  • บริการ Smile Service บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเมื่อลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่าน เป็นต้น และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ
  • บริการ Telemedicine บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเพิ่มเติม เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เพศ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลสุขภาพเพื่อดำเนินการตามกระบวนการลงทะเบียนรับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ
  • บริการ Line BCRM บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลกรมธรรม์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ ที่มีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม LINE Application สำหรับใช้บัญชี LINE และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้นๆ โดยเฉพาะ

ในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ จะระบุถึงกิจกรรมที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการรับบริการนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของบริษัทฯแล้ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการก่อน และบริษัทฯ จะถามความสมัครใจของท่านในการยินยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท การไม่ให้ความยินยอม และ/หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล อาจส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านหรือให้บริการแก่ท่านได้

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การลงโทษ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม หรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น หรือที่ส่งผลให้เราถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

MTL ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และท่าน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อพิจารณาการรับประกันตามคำขอเอาประกันชีวิตของท่าน เพื่อพิจารณาการรับประกันตามคำขอเอาประกันภัยกลุ่มของท่าน หรือเพื่อดำเนินการทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน
 • เพื่อพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม (ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง และอื่นๆ เป็นต้น)
 • เพื่อการทำธุรกรรมของท่าน เช่น การชำระเบี้ยประกันภัย การให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย หากมี
 • เพื่อการทำธุรกรรมของท่าน เช่น การชำระเบี้ยประกันภัย การให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย หากมี
 • เพื่อติดต่อกับท่าน นำส่งเอกสารเพื่อการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของบริษัทฯ ผ่านทางตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต คนกลางประกันภัย ศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานสาขา เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ เช่น การให้ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการบริหารจัดการบริการของบริษัทฯ สำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบภายใน หรือ การสอบบัญชี
 • เพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ของท่าน
 • เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อให้บริการ และปรับปรุงสินค้าและการบริการของบริษัทฯ รวมไปถึงถึงการดูแล บำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการของบริษัทฯ การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและการทำธุรกรรมของบริษัทฯ
 • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเมืองไทยสไมล์คลับ
 • เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี MTL ออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ กับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
 • บริษัทฯ อาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อการส่งข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ
 • เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาด (marketing information) ให้กับท่านและการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (promotional offers) ตามที่กล่าวต่อไปในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด”
 • เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมการสำรวจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ปรับปรุงและให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม และสัมมนากับท่าน
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากท่าน และเพื่อทำตามคำขอของท่าน
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน และเพื่อติดต่อกับผู้สมัครงานกับบริษัทฯ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทฯที่ยึดถือปฏิบัติ
 • เพื่อดำเนินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
 • การดำเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย (ข) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาคดีความ (ง) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ (จ) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ฉ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ (ช) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่าน หรือบุคคลอื่น และ (ซ) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลของท่าน หรือเป็นการเก็บรวบรวมและใช้ตามข้อยกเว้นตามกฎหมาย

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3. เท่านั้น เมื่อ:

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
 • เป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่บริษัทฯ ร้องขอ อย่างไรก็ดีการที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประการดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการทำธุรกรรม หรือต่อการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่นๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาประกันกับท่านได้ หรือ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และบริษัทฯ จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการจัดหาผลิตภัณฑ์และเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เช่น พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะต้องยึดมั่นและทำการปกป้องตลอดจนและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล ที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่าย

บริษัทฯ นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ นั้น มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูก เก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้นซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวข้างต้นแล้วบริษัทฯยังใช้เทคโนโลยีระดับสูง ดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • Secured Socket Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS): เพื่อไม่ให้มีการตรวจพบข้อมูลใดๆ ในขณะที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) และโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย Transport Layer Security (TLS) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ณ จุดที่บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปเข้ารหัส (เช่น ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ) ซึ่งบราวเซอร์ (browser) ที่นิยมส่วนใหญ่ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer สามารถรองรับเทคโนโลยีนี้ได้
 • ไฟร์วอลล์ (Firewall): เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บริษัทฯ ได้มีการวางชั้นของไฟร์วอลล์ (ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย) ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ
 • ซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan): บริษัทฯ มีการติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์และอัปเดตเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของบริษัทฯ

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • บริษัทฯ จะยังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย หรือทำการเก็บในรูปแบบที่ทำให้ระบุตัวตนตัวบุคคลไม่ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เทคนิคการทำ “แอนโนนีมัส” (Anonymous)
 • ในส่วนของสัญญาประกันกันภัย บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 12 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต
 • เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้ว เช่น กรณีที่มีการส่งเงินครบกำหนดเข้ากองทุนประกันชีวิต หรือกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
 • บริษัทฯจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

6. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่าง ๆ ดังกรณีต่อไปนี้

6.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทฯ เอง ระหว่าง MTL เอง บริษัทหนึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับอีกบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการของท่านจะเป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือดังกล่าว จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นอิสระ หรือในนามของบริษัทฯตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลจะดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามนั้นเอง มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) หรือบุคคลอื่น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังท่าน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบริษัทที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.muangthai.co.th ทั้งนี้ บุคคลอื่น หรือบริษัทฯ ที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ นั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่น

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็นอื่นๆ ซึ่งรวมถึง:

 • การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • การปฏิบัติตามคำร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ
 • การพิจารณาคดี การดำเนินคดี การสืบสวน สอบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง
 • การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทฯ

6.2 การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน ถ่าย ถูกจัดเก็บไว้ หรือถูกประมวลผลโดยบริษัทฯ หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย

กรณีที่บริษัทฯ จะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น

 • การทำประกันภัยต่อ/รับประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ
 • กรณีที่บริษัทฯ มีจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บในต่างประเทศ
 • การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น บริการ Global Connect เป็นต้น

บริษัทฯ จะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศต่อเมื่อปรากฏว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น

 • การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) โดยองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคง
 • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และรูปแบบนั้นมีความปลอดภัยระดับสากล

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ในบางกรณี การเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพเป็นต้น ซึ่งในกรณีเช่นว่าบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการนั้นต่อไป เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ อาจจะใช้ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งเนื้อหา (ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ และ/หรือด้วยวิธีการอื่นๆ) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา ข้อมูลทางการตลาด คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงการประกันภัย และ เงินบำนาญ ตลอดจนการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การธนาคาร บริการทางการเงิน การรักษาทางการแพทย์/การรักษาเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล/ให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประกวด จับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม โดยในการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการใดๆ เพื่อให้บริษัทฯบรรลุวัตถุประสงค์นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ได้ อนึ่ง การได้รับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การนำส่งกรมธรรม์ การแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย การนำส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย ไม่ใช่การสื่อสารการตลาด

หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ

 • ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 1766, สำนักงานสาขาทั่วประเทศ หรือ
  email: [email protected]; หรือ
 • หากท่านไม่ต้องการรับ “เฉพาะการสื่อสารอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด” จากบริษัทฯ อีก ท่านสามารถเลือกการเลิกรับอีเมลที่เกี่ยวกับการตลาดเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูล (unsubscribe) ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ

บริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

9. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากท่านก่อน
 • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการขอให้จำกัด/ระงับการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 • สิทธิในการขอทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัทฯ
 • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังท่าน หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ท่านกำหนด
 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ท่านมีคำขอดังกล่าวมาถึงบริษัทฯ หากท่านต้องการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อมายังบริษัทฯ ที่

 • E-mail: [email protected]
 • เบอร์โทรศัพท์: ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1766 หรือ
 • ส่งจดหมายติดต่อมายัง: บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น Data Protection Team

เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัทฯอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิข้างต้น

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกการปฏิเสธคำขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้

หมายเหตุ - หากท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบ ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือกรณีการถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อ 1) กรณีการปฏิบัติตามสัญญา เช่น สัญญาประกันภัย หรือสัญญาจ้างงาน 2) กรณีการให้บริการอื่นๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ จึงอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล text files บนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการมีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บบราวเซอร์ (ถ้าท่านอนุญาต) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน อย่างไรก็ตามรหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่าว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในบราวเซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์แจ้งเตือนท่านในแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้หรือท่านสามารถเลือกตั้งค่าที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูใน www.aboutcookies.org

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ในหลากหลายแง่เพื่อใช้พัฒนาการให้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งทำความเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่ออะไรบ้าง

มีคุกกี้อยู่หลายประเภท อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ตามวัตถุประสงค์ – บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจะได้จดจำท่านบนหน้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ และจดจำสิ่งที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนหน้า รวมถึงภาษาที่ท่านใช้และพื้นที่ที่ท่านอยู่ และมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามร่วมกัน
 • เพื่อการโฆษณา – บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านเยี่ยมชม เนื้อหาที่ท่านดู ลิงค์ที่กด และข้อมูลบราวเซอร์ อุปกรณ์ และ IP (Internet Protocol) Address ของท่าน บางครั้งบริษัทฯ ก็แบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา บริษัทฯอาจจะแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมผ่านคุกกี้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งหมายความว่าเมื่อท่านเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์อื่น ท่านอาจเห็นโฆษณาตามรูปแบบการเรียกดูของท่านบนหน้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยตามสิทธิในสัญญาหรือตามกฎหมายเท่านั้น
 • ช่วยให้บริษัทฯ จดจำความต้องการของท่านตามกิจกรรมในเว็บไซต์ก่อนหน้าหรือปัจจุบันซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดหาบริการที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการเข้าชมของท่านในอนาคต
 • ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา และวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ได้
 • รวบรวมข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบในเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์และเครื่องมือในเว็บไซต์ที่ดีขึ้นในอนาคต
 • เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเข้าใช้บัญชีของท่านจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านไม่ให้ยอมรับการใช้คุกกี้ได้ นอกจากนั้นเว็บไซต์ที่ระบุไปในข้างต้นยังบอกถึงวิธีนำคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี การตั้งค่าดังกล่าวอาจทำให้ไม่สามารถใช้บางฟีเจอร์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้

หากท่านเลือกปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา บริษัทฯ จะหยุดการใช้คุกกี้นั้น แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่หมายความเพียงว่าโฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

11. เว็บบีคอน

เว็บบีคอน (web beacons) หรือรู้จักในชื่อ pixel tags หรือ clear gif หรือ transparent gif เป็นกราฟิกขนาด 1x1 พิกเซลที่มองไม่เห็นซึ่งอาจถูกวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์สักหน้าของ MTL เว็บบีคอนมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไซต์ และเพื่อติดตามว่ามีการเปิดอีเมลที่ส่งหรือดูเนื้อหาหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนจะถูกใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมในหน้าของอุปกรณ์นั้นๆ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอนจะยังคงตรวจจับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนได้

12. การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

บริษัทฯ อาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ได้แก่ Google Analytics บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเว็บไซต์บริษัทฯ และหน้า Facebook ของบริษัทฯ Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ MTL ของท่าน (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google เกี่ยวกับ Google Analytics โปรดดูที่ http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics โดยได้โดยใช้โปรแกรมเสริมของทาง Google ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=GB

13. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ใช้แค่กับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น บางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ท่านควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้าย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต และท่านสามารถดูแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ www.muangthai.co.th/th/privacy-policy หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่บริษัทฯ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยการอ้างจากวันที่แก้ไขล่าสุดได้ระบุที่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงในประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีผลผูกพันกับท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ หลังจากที่มีการประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้ว บริษัทฯขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่ประจำและจะนำข้อมูลใหม่มาปรับปรุงบนหน้าเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

15. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

ที่อยู่สำนักงาน: บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น Data Protection Team

Email: [email protected]

โทร. 02-275-4385 ต่อ 5404

16. ช่องทางติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายัง

 • ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1766
 • ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น Data Protection Team
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลด้านบน

17. ช่องทางติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือหากท่านรู้สึกว่าบริษัทฯ ไม่ตอบข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายคุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่ยอมรับทั้งหมด ยอมรับ